DT Suzuki on Jodo Shinshu

Daisetsu TeitarĊ Suzuki gained renown as an authority of Zen Buddhism, but in his later years turned increasingly towards Jodo Shinshu. Over the 96 years of his life, Suzuki (1870-1966) prodigiously produced more than 100 volumes on Buddhism in English and Japanese, and is credited with popularizing Zen in American culture, especially during the 1950s … Continue reading DT Suzuki on Jodo Shinshu